شیوه و صورتتان تو بحران زخمی شد و آسیب دید، چقدر دیه می گیرید؟

بوسیله گزارش همشهری آنلاین به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان، پهلو بن سر گوشمالی اسلامی در صورتی که بوسیله اعضای بدن فردی آسیب واقف شود شخص ضارب موظف به صیقلی دیه است. 

هر سال مراجع قضایی میزان دیه را بر بنیان جریان هوا و نرخ رسمی کشور مشهود می کنند که بر اساس اطلاع دادن قوه قضائیه بها دیه درون سال ۹۹ در ماه های عادی ۳۳۰ میلیون تومان و در ماه های حرام یعنی محرم، رجب، ذی القعده و ذی الحجه ۴۴۰ میلیون تومان خواهد وجود که نسبت بوسیله سال گذشته افزایش ۲۰ درصدی داشته است. 

اما قانون و عارض از جمله اعضای بدن هستند که در صورت آسیب هوشیار شدن به آن ها باید دیه مخصوص به هر یک از سرنوشت های صورت  با توجه به تشخیص پزشک و مراجع قانونی پرداخت شود.

دامیه بوسیله معنای جراحتی  است که اندکی وارد گوشت شود و همراه با جریان کم یا بیش خون باشد که پهلو بنیاد قانون دو صدم دیه کامل است. 

متلاحمه یعنی جراحتی که موجب بریدگی عمیق گوشت شود، اما به پوست نازک روی استخوان نرسد که سه گانه صدم دیه کامل است. 

سمحاق یعنی جراحتی که به غشا نازک روی استخوان برسد و بر اساس قانون چهار صدم دیه طولانی است همچنین موضحه غصه به معنای 

جراحتی است که پوست نازک روی استخوان را پیاده شدن بزند و استخوان را آشکار نرم که درون این قیافه پنج صدم دیه کامل باید صیقل شود. 

 هاشمه جنایتی دیگر است که سبب شکستگی استخوان شود. گرچه جراحتی را تولید نکند که مدل آن ایالت صدم دیه طولانی است و تو مُنَقَّله یعنی جنایتی که درمان آن جز با جا به جا کردن استخوان میسر نباشد باید پانزده صدم دیه کامل پرداخت شود. 

مأمومه غصه جنایتی دیگر است. به معنای آنکه جراحتی بوسیله کیسه مغز برسد که تو این حالت یک سوم دیه کامل باید پرداخت شود درون دامغه که به معنای ضغطه و جراحتی است که کیسه مغز را پاره می یواش و علاوه بر دیه، ارش بسرنوشت شوم دچار کردن شدن کیسه مغز نیز باید صیقل شود. 

باید توجه داشت که جراحات گوش، بینی، لب، اصطلاح و در دهان، تو غیر مواردی که برای آن دیه معین شده است، داخل کار جراحات سر و رخ است و ملاک دیه در جراحت ها، ارج نفوذ کردن جراحت است و طول و شرف آن تأثیری داخل نمونه دیه ندارد.