سیاحت کنید؛ ابداعات نوین در صنعت بناء

گذار محسوس صنعت ساختمان سازی از سیستم سنتی آجر و ملات به تکنولوژی های ساخت مدرن مقرون به نفع تر، معماری را به اقلیمی در حال گسترش درون ملک فناوری بدل کرده است. درون این سرنوشت از «تماشا کنید» با زومیت همراه باشید تا برخی تکنولوژی های نوین ساخت را از نظر بگذرانیم.

تماشا درون یوتیوب: قسمت مقدمه | قسمت دومبیشتر بخوانید:مجستیک؛ شکوه جسارتی به زندگی یک قرنتماشا کنید: ساخت خانه با چاپگر سه بعدیتماشا کنید؛ خانه سریع الحرکه بوسیله سبک چاقوی سوئیسیموزه المپیک و پارالمپیک آمریکا؛ سازه ای منحصربه بی مانند با نمایی ملیح از سنخ رقص نوربازطراحی ویندوز ۱۰ از نگاه یک طراح خوش قریحه