فیزیک سبب فعال پر حرارت شدن حافظه کودکان می شود

بوسیله گزارش خبرنگار مهر، اگر به کودکان فیزیک بیاموزید، این آموزش به آن ها کمک می یواش تا کارایی و استفاده بی عیب ابزارها را به بهترین متد یاد بگیرند. پژوهشگران در مطالعه های خود، کودکان بین ۴ تا ۱۱ ساله را با درون مشت داشتن ابزار مناسب و انجام یک تکلیف ظاهر تک بررسی قراردادند تا دریابند که آنها چگونه می توانند با تفویض ادوات جماز و روش مطمئن به نتیجه فصیح و پاداش دریافت کنند.

درصورتیکه این کودکان یک آماج شناور را که تو قید آبی قرار دارد، دو بار به دست می آورند به نشانی مزد یک برچسب تصویری دریافت می کردند. در این آزمون، هر بار کودکان یک ظرف حاوی آب و ابزار لازم را برای استفاده تحویل گرفتند. فداکار از ابزارها کاربردی و برخی دیگر غیرکاربردی بودند.

اسباب کاربردی ابزاری هستند که اگر تو یک قید استاندارد فراغت گیرند، سطح آب را افزودن می دهند و مقصد را درون دسترس کاربر قرار می دهند درحالی که ابزار غیرکاربردی چنین موثر ادا نمی دهند چراکه آن ها نیز بوسیله نوبه خود غواص می شوند.

در این آزمون مشخص شد که گاهی کودکان از ابزارهای کاربردی استفاده می کنند تا تلاش کنند سطح آب را در یک ظرف که سوراخ بوده و آب از آن نشت می کند، فراز ببرند. در این حالت، آب هرگز بوسیله پیمانه کافی بالا نخواهد آمد تا تیر را تو دسترس صبر دهد. البته رادیکال نیست که از وسایل کاربردی مصرف شده و مولود لازم بوسیله مشت نیامده است. در برخی موارد همچنین کودکان بااینکه از وسایل غیرکاربردی استفاده کردند، نتیجه درست را به دست آورده و جایزه موردنظر را کسب کردند.

تو این تحقیقات مشخص شد که داده ها مربوط به کسب جایزه هرگز پیش بینی قابل اعتمادی از تفویض کودکان محسوب نمی شود. در مبادله کاربرد از اطلاعات کاربردی قابل اطمینان با افزایش سن بیشتر می شود بطوریکه از سن هفت سالگی این تأثیر درون تصمیم گیری آن ها غالب است.

به طورکلی می استعداد گفت چنانچه کودکان مادون آموزش های مسائل فیزیک قرار گیرند، ذهن فعال تر و قابل انعطاف تری را به دست خواهند آورد و داخل مراحل مختلف زندگی تصمیم گیری ها و انتخاب های بهتری را خواهند داشت.