فیزیک موجب فعال تر شدن ذهن کودکان می شود

به گزارش خبرنگار مهر، چنانچه به کودکان فیزیک بیاموزید، این آموزش بوسیله آن ها معاون می کند تا کارایی و استعمال صحیح ابزارها را به بهترین نحو یاد بگیرند. پژوهشگران درون بررسی های خود، کودکان بین ۴ تا ۱۱ ساله را با در دست داشتن اسباب مناسب و ایفا یک بلوغ مشخص تک بررسی قراردادند تا دریابند که آنها چگونه می توانند با انتخاب ابزار درست و طرز مطمئن به خراج رسیده و جایزه قبض کنند.

درصورتیکه این کودکان یک مقصد شناگر را که داخل ظرف آبی صبر دارد، دو وعده به دست می آورند به عنوان جایزه یک برچسب تصویری ستاندن می کردند. داخل این آزمون، هر وهله کودکان یک ظرف حاوی آب و ابزار لازم را برای استعمال تحویل گرفتند. فداکار از ابزارها کاربردی و فداکار دیگر غیرکاربردی بودند.

ابزار کاربردی ابزاری هستند که اگر داخل یک ظرف استاندارد راحتی گیرند، سطح آب را اضافه می دهند و نشانه را درون دسترس کاربر استراحت می دهند درحالی که ادوات غیرکاربردی چنین مفید ایفا نمی دهند چراکه آن ها نیز به نوبه خود شناور می شوند.

داخل این آزمون مشهود شد که گاهی کودکان از ابزارهای کاربردی کاربرد می کنند تا جدیت کنند سطح آب را در یک قید که سوراخ بوده و آب از آن تراوش می کند، پشته ببرند. در این حالت، آب هرگز به قطع کافی پشته نخواهد آمد تا نشانه را داخل دسترس قرار دهد. البته بنیادی نیست که از افزار کاربردی استفاده شده و نتیجه لازم به دست نیامده است. در فدایی موارد نیز کودکان بااینکه از ابزار غیرکاربردی استفاده کردند، نتیجه متین را بوسیله دست آورده و جایزه موردنظر را کسب کردند.

تو این تحقیقات جلوه گر شد که مفروضات مربوط به کسب جایزه هرگز پیش دماغ شایان اعتمادی از تفویض کودکان محسوب نمی شود. داخل عوض کاربرد از معلومات کاربردی سزاوار سرزنش اطمینان با افزودن سن بیشتر می شود بطوریکه از سن هفت سالگی این تأثیر تو تصمیم گیری آن ها غالب است.

به طورکلی می توان گفت اگر کودکان کوچکتر آموزش های مسائل فیزیک فراغت گیرند، ذهن فعال تر و قابل انعطاف لطافت را بوسیله دست خواهند آورد و در مراحل متنوع زندگی تصمیم گیری ها و برگزینی های بهتری را خواهند داشت.