فیلم | ریزه‌کاری برای سالاد

بیش از 200 سال از انتخاب تهران به عنوان پایتخت ایران می گذرد. درطول و ناموس جغرافیایی25 / 51 درجه و 43 / 35 منصب واقع شده و بلندی متوسط این شهر از سطح یبوست 1100 است. تهران مرکز ثقل سیاسی اداری قلمرو هنگام 200 سال اخیر محسوب می شود. شهری آباد که وضع های دسترسی متناسب قبولی دارد.